Cách dùng if only đầy đủ bạn đã biết chưa?

Bạn đã bao giờ về về cấu trúc if only trong tiếng Anh chưa? If only có nghĩa là gì? Cấu trúc đi với if only là gì? Đi sau if only là gì? Cùng tìm hiểu cách dùng if only trong bài viết dưới đây với Toeic123.

 

1. Cấu trúc if only trong tiếng Anh

 

cách dùng if only
(Hình ảnh minh họa cấu trúc if only trong tiếng Anh)
 

If only là một cấu trúc quen thuộc và không còn xa lạ trong tiếng Anh. Cấu trúc này được sử dụng với nghĩa chỉ mong muốn hay khao khát một điều gì đó. If only có thể được dịch nghĩa thành giá như mà. 


Cấu trúc if only được sử dụng trong tiếng Anh như sau:

 

Cấu trúc:

If only + S + would/could + V + O 

 

Trong đó:

 • S (subject): chủ ngữ

 • V (verb) : Động từ 

 • O (object): Tân ngữ

 

Trong cấu trúc này, động từ được chia ở thể nguyên thể, không thêm to hay ing. Bạn cần lưu ý về điều này trước khi sử dụng cấu trúc “if only”. If only được sử dụng trong trường hợp này để miêu tả mong muốn một điều gì đó tốt đẹp hơn. 

 

Ví dụ:

 • If only your friend would take the trip with you next month.
 • Giá như bạn của bạn sẽ đi cùng bạn vào tháng tới.
 •  
 • If only I would be able to pass this entrance final exam with flying colours.
 • Giá như tôi có thể vượt qua kỳ thi cuối kì đầu vào này với kết quả tốt. 
 •  
 • If only people could pay more attention to climate change and some policy about it. 
 • Giá mà mọi người có thể quan tâm hơn đến biến đổi khí hậu và một số chính sách về nó.

 

Đây là câu ước ở tương lai, được sử dụng để diễn tả một hành động có thật. Một cấu trúc khác được sử với if only như sau:

 

Cấu trúc: 

If only + S + Ved + O

 

Trong đó: 

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 • O (object): Tân ngữ


 

Cấu trúc này được sử dụng để miêu tả một câu ước ở quá khứ hoặc hiện tại nhưng không thể xảy ra. Tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của cấu trúc này trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • If only people protected the environment. 
 • Giá như mà con người bảo vệ môi trường. 
 •  
 • If only I studied hard at that time. 
 • Giá như mà tôi đã học hành chăm chỉ ở thời điểm đó. 
 •  
 • If only my sister decided to study abroad when she was 18. 
 • Giá như mà chị gái tôi đã quyết định đi du học khi mà cô ấy 18 tuổi. 

 

Trong cấu trúc này, động từ được sử dụng được chia ở dạng quá khứ phân từ 1. Bạn có thể tham khảo thêm và đặt nhiều ví dụ để hiểu hơn về cách sử dụng này của If only trong tiếng Anh. 

 

2. Phân biệt If only và Only if trong tiếng Anh

 

cách dùng if only
(Hình ảnh minh họa cấu trúc if only trong tiếng Anh)
 

If only và only if có gì khác nhau? Chỉ là đổi vị trí cho nhau tuy nhiên hai cụm từ này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. If only được sử dụng với nghĩa “giá như” còn Only if có nghĩa là “chỉ khi”.

 

Với cấu trúc if only được sử dụng để chỉ các câu ước. Cấu trúc Only if được sử dụng trong câu điều kiện nhằm nhấn mạnh ý nghĩa điều kiện của câu nói. Cấu trúc Only if như sau:

 

Only if S + V, Trợ động từ + S + V

 

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ

 • V (verb): Động từ

 

Only if có thể được sử dụng với mọi dạng câu điều kiện kèm ý nghĩa chỉ khi. Bạn có thể tham khảo thêm một số ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của only if trong tiếng Anh. 

 

Ví dụ:

 • Only if she studies hard everyday, will she pass the exam with flying colors.
 • Chỉ khi cô ấy học hành chăm chỉ mỗi ngày, cô ấy mới có thể vượt qua bài kiểm tra với kết quả tốt. 
 •  
 • Only if the people change their mind, will the environment become fresher. 
 • Chỉ khi con người thay đổi suy nghĩ, môi trường mới có thể trở nên tốt hơn. 

 

Nghĩa của hai câu này hoàn toàn khác nhau. Chú ý khi sử dụng cấu trúc only if, vế thứ hai trong câu điều kiện thường được sử dụng ở dạng đảo ngữ, trợ động từ sẽ được đặt lên đầu tùy theo từng loại câu điều kiện. 

 

3. Một số bài tập về if only trong tiếng Anh

 

Cuối cùng, để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng của if only trong tiếng Anh, chúng mình đã biên tập một số bài tập về if only dưới đây để bạn có thể hiểu rõ hơn. 

 

Chọn đáp án tương ứng với từ phù hợp nhất dưới đây để hoàn thiện câu. 

1. If only my younger sister _____ me a new schoolbag for my 18th birthday.

A. buys

B. bought

C. would buy 

2. They spent only 5 days in Beijing. If only they _____ more time there.

A. had

B. had had 

C. would have

3. If only my friend _____ to me. He always ignores my advice.

A. listened

B. had listen

C. had listened

4. My pet is making too much noise. If only it _____ quiet.

A. kept

B. would keep

C. had kept 

5. If only they ______ me last month.

A. visited

B. would visit

C. had visited

Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết của chúng mình về cấu trúc if only trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập tốt, thành công và có nhiều giờ phút học tập vui vẻ, thú vị.